ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Дай Бог им долгой и крепкой дружбы! Ирехъу ар усэ, хъыбар, рассказ. Нэгъуей Людмилэ «Шыхулъагъуэ» зэгухьэныгъэм сайт зрагъэпэщауэ адыгэ тхыгъэм долажьэ 1. ЖыркIагуэ Фэтихь Анэм и макъыр Все классы Дошкольники 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс.

Добавил: Taushicage
Размер: 33.22 Mb
Скачали: 37317
Формат: ZIP архив

BlacKBRo — Къысхуэгъэгъу (КБР-07/Адыгэ рэп) текст песни

Абы и сабийм хуищI гулъытэм, анэ лъагъуныгъэмрэ лъэкIыныгъэмрэ куэдкIэ елъытащ быным и Iуэхур адэкIэ зэрыхъунур, гъащIэм щигъуэтыну увыпIэр, нэгъуэщI куэди. Хьэлимэт гъэм Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуащ. АбытIэ Владимир ЩIымахуэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ Жыжьэу бгъэтIылъыр благъэу къощтэж.

Агънокъуэ Лашэ Агънокъуэ Лашэ Адэлджэрий Абазэ Албэч Абазэ Албэч Щхьгъусэ ди хьэтыр къилъагъури ди зэ1ущ1эм къеблэгъащ къуажэм зи ф1ыц1эр щы1уа,пщ1э ин зи1э,къуажэ ветеранхэм я советым и тхьэмадэ ик1и ц1ыху зэп1эзэрыт ………. Къашыргъэ Иннэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Нобэ ди хьэтыр къилъагъури ди зэ1ущ1эм къеблэгъащ къуажэм зи ф1ыц1эр щы1уа,пщ1э ин зи1э,къуажэ ветеранхэм я советым и тхьэмадэ ик1и ц1ыху зэп1эзэрыт ……… -Гъащ1эм уэрэдым увып1эшхуэм щеубыд, абыхэм я пщ1эр зы1этыр, я мыхьэнэр зыгъэлъап1эр гъащ1эм и пэжыр къэзэри1уатэрщ.

  БРАТЬЯ ЖУКОВЫ КОГДА ЖЕ ТЫ ПРОСНЁШЬСЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ПО АЛФАВИТУ:

Сыщыгъуэлъыжми я нэхъ кIасэу, Сыжеижыху укъысщхьэщытщ, Сыкъыщытэджми я нэхъ пасэу, Жьэгум ущIэпщэу упэрытщ. Жэщ-махуэ имыIэу узэрихьащ, и зэманри узыншагъэри уэ къыптригъэкIуэдащ.

Адыгэ сайт Иджыри Сайтым итхэр. Ди анэхэращ тхэлъ хьэл-щэнхэм я нэхъыфIхэр къытхэзылъхьэфыр, ахэращ ди насыпыр зэтеувэнымкIэ гугъу зыкъыддезыгъэхьыр.

Шортэн Даниткэ Шортэн Даниткэ Къызэрежьар Ахэр дэ зэи тщыгъупщэнукъым Мы дуней псом уи1эки пIэрэ адэ-анэм хуэдэу псэ къабзэрэ гу хьэлэлрэ зиIэ нэгъуэщI цIыху!

А теперь на ней учится играть мой братик. Сабийхэм яригъащ1э къафэхэмк1э болъагъур ар хабзэгъэлъагъуэу зэрыщытыр.

Мурат Гергов: Къомыгъанэ уэ мы си гур ещ1эу хъыринэ слова песни

ПащIэ Бэчмырзэ Iэщэр фузэд! Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Речи этого человека, которым мне посчастливилось внимать, проходили полностью через мою душу!. Хьэх Сэфарбий Хьэх Иу1эми Емкъуж Мухьэмэд Емкъуж Мухьэмэд Атэлыкъ Рафет Iуащхьэмахуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд Гупсысэ щэхухэр Щоджэн Леонид Iэгъэбэгу Мазэм и къару лъэщым ефIэкIыжу анэм и нэгу итлъагъуэ нэхугъэри апхуэдабзэщ. Уэ ущыжейми и нэбдзыпэ къемыхыу къыпщхьэщысащ ар.

  ГАРБЕРА КЭТРИН ТАКОЙ ЖЕЛАННЫЙ ВРАГ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Прозэ Мышэрэ Бышэрэ Адыгэпсэм ар и фащэщ, Адыгэбзэм ар и щэнщ. Анэ зимыIэ сабийр, адэ иIэми, ибафэщ.

Скачать Си Анэ Дахэ Си Анэ 1Эф1 mp3 бесплатно

Къаныкъуэ Заринэ, Чурей Дыжьын Абыхэм ящыщ дэтхэнэри анэхэм я пщIэм хэзыгъахъуэщ, анагъэм и лъабжьэр мылъкукIэ щIэзыгъэбыдэщ, абы и къалэнхэр къыщызыгъэпсынщIэщ. Анэм и хабзэр пхъум и бзыпхъэщ. Шэвлокъуэ Пётр Шэвлокъуэ Пётр ЖыпIэнурамэ, зэщхьэгъусэхэм яхузэфIэкIащ я сабиитхум ящыщ дэтхэнэ- ри цIыху нэсу ягъэсэн, щIэныгъэ нэхъыщхьэрэ IэщIагъэрэ ирагъэгъуэтын.